c) w zakresie rozbudowy instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej

TYTUŁ PROJEKTU:
"ROZBUDOWA INSTALACJI FERMENTACJI O MODUŁ PRZYGOTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W RAMACH ISTNIEJĄCEJ FERMENTACJI BEZTLENOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE MZKZOK W TYCHACH"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa V. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów"
Działanie 5.2. "Gospodarka Odpadami"
Poddziałanie 5.2.1. "Gospodarka Odpadami ZIT"

c) instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej

WARTOŚĆ PROJEKTU:
W dniu 12.02.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę w sprawie rozbudowy instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych na terenie MZKZOK w Tychach.

  1. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 6 642 728,78 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 78/100).
  2. Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 4 860 533,25 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 25/100), w tym:
    a. współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 4 131 453,26 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 26/100),
    b. wkład własny w wysokości 729 079,99 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 99/100)

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach eksploatowanego przez MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę hali oraz instalację modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych w celu umożliwienia poddawania czystej frakcji biodegradowalnej (odpadów kuchennych, mokrych) do istniejącej instalacji przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów zmieszanych w procesie fermentacji beztlenowej.
Inwestycja ma na celu poprawę technologii zagospodarowania odpadów w Zakładzie, w szczególności odpadów biodegradowalnych, a przy tym umożliwi produkcję energii odnawialnej poprzez właściwe i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów.

DIAGNOZA, CELE PROJEKTU, SPOSÓB REALIZACJI CELÓW:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które weszło w życie 1 lipca 2017 r., wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z definicją z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Dotychczasowe regulacje prawne w odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji wskazywały na konieczność objęcia selektywnym zbieraniem i przetwarzaniem co najmniej odpadów zielonych, natomiast rozszerzenie zakresu selektywnego zbierania o odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, nie było obowiązkiem. Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami MŚ zalicza się m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, jak również przeterminowaną żywność.

Stąd Spółka chce wdrożyć na terenie MZKZOK koncepcję rozbudowy instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie. Frakcję odpadów stanowią m.in. odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, resztki jedzenia.

Obecnie do Zakładu trafia i jest przetwarzane w fermenterze ok. 500 ton/rok odpadów z przeterminowanej żywności, w tym z handlu i opakowaniowych (głównie odpady z targowisk).
Podsumowując, efekty projektu będą następujące:
Efekt główny:
- dostosowanie technologii do przepisów prawa skutkujących wzrostem wolumenu selektywnie zebranych bioodpadów;
Efekty dodane:
- umożliwienie dozowania do procesu fermentacji odpadów biodegradowalnych - w formie odpadów w opakowaniach z automatyzacją procesu i zapewnieniem elastyczności działania instalacji (w zależności od przyjętej ilości zmian roboczych instalacja może przetworzyć 1 500 ton, 4 000 ton, a nawet ok. 10 000 ton rocznie odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych);
- zwiększenie ilości wytwarzanego biogazu skutkujące dodatkowymi przychodami ze sprzedaży energii;
- powiązanie ze zwiększoną zbiórką odpadów u źródła.

Projekt spełnia cele RPO. Jednym z wyzwań zidentyfikowanych w RPO jest wysoki poziom zagrożenia środowiska spowodowany zanieczyszczeniem wód oraz znaczną ilością odpadów niebezpiecznych i komunalnych.
Istnieje problem występowania dużej ilości odpadów wytworzonych i nagromadzonych, co wynika z wysokiego stopnia zurbanizowania i uprzemysłowienia regionu. W związku z tym projekt odpowiada na następujące cele szczegółowe RPO WSL 2014-2020:
6a. Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest);
4a. Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Projekt spełnia główny cel priorytetu V:
zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami (cel tematyczny 6) poprzez inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym UE w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych. Projekt jest zgodny z przewidzianym w tym priorytecie typem przedsięwzięć: budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Projekt jest też zgodny z typem beneficjenta: podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Projekt spełnia również warunek zapisania w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

ROZBUDOWA INSTALACJI FERMENTACJI - ARTYKUŁY PRASOWE:

DATA ARTYKUŁU:

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ARTYKUŁU:

12.02.2019r.

Podpisanie umowy w sprawie rozbudowy instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych na terenie MZKZOK w Tychach - informacja na stronie spółki oraz FB:

https://www.master.tychy.pl/podpisanie-umowy-w-sprawie-rozbudowy-instalacji-fermentacji-o-modul-przygotowania-odpadow-biodegradowalnych-na-terenie-mzkzok-w-tychach-n607.pl.html

12.02.2019r.

"Kolejna inwestycja w bardziej efektywne przetwarzanie bioodpadów" - Radio Katowice
https://www.master.tychy.pl/kolejna-inwestycja-w-bardziej-efektywne-przetwarzanie-bioodpadow-radio-katowice-n606.pl.html

18.02.2019r.

“W Tychach usprawniają gospodarkę odpadami” – Dziennik Zachodni
https://www.master.tychy.pl/w-tychach-usprawniaja-gospodarke-odpadami-dziennik-zachodni-n610.pl.html

19.02.2019r.

"MASTER dofinansowany" - Tygodnik Twoje Tychy
https://www.master.tychy.pl/master-dofinansowany-tygodnik-twoje-tychy-n611.pl.html

20.02.2019r.

"MASTER z marszałkiem" - ECHO nr 8
https://www.master.tychy.pl/master-z-marszalkiem-echo-nr-8-n613.pl.html

22.02.2019r.

"Będzie rozbudowa Mastera. Umowa podpisana" - Dziennik Zachodni nr 45
https://www.master.tychy.pl/bedzie-rozbudowa-mastera-umowa-podpisana-dziennik-zachodni-nr-45-z-dnia-22022019-n615.pl.html

06.04.2019r.

"Mniej bioodpadów na składowiskach" - artykuł Gazeta Wyborcza
https://www.master.tychy.pl/mniej-bioodpadow-na-skladowiskach-artykul-gazeta-wyborcza-katowice-n631.pl.html