MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
REGULACJE PRAWNE

Dlaczego  należy  odpady  poddać  przetworzeniu ?
– przesłanki formalnoprawne budowy zakładu w Tychach

PRZEPISY WSPÓLNOTOWE I  KRAJOWE  JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄ NA KONIECZNOŚĆ PODDANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZETWORZENIU ORAZ UWZGLĘDNIENIA POWYŻSZEGO W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI.

1. REALIZACJA PRZEPISÓW UNIJNYCH:

a) Dyrektywa 75/442/EWG w/s odpadów wyznacza ramy dla polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami. Jej priorytetem jest ograniczenie ilości oraz szkodliwości odpadów, odzysk materiałów lub energii i bezpieczne unieszkodliwianie odpadów.

b) Dyrektywa 99/31/WE w/s składowisk odpadów wprowadza:

     -  standardy techniczne składowania odpadów zapewniające ochronę środowiska,

     -  szczegółowe wymagania w odniesieniu do odpadów i składowisk.

2.  PRZEPISY KRAJOWE:

a)  Zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy:

  • osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo w terminie do 31.12.2020r. (art. 3b)
  • zapewnić warunki ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w terminie do 16.07.2013r. do nie więcej jak 50%, a w terminie do 16.07.2020r. do nie więcej jak 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (art. 3c)

b) Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu (art. 10 pkt.3 zał. 4)  odpady nie mogą być składowane na składowisku w przypadku gdy ciepło spalania dla przetworzonych odpadów komunalnych przekracza 6 MJ/kg. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2013 r.

c) Zgodnie z ustawą  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Art. 7 ust. 1 pkt.3) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, dotyczy to m.in.:  obowiązku utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

 

3. POSTANOWIENIA KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

W KPGO zostały określone cele krótkookresowe na lata 2003 - 2006 oraz długookresowe w latach 2007-2014 w gospodarce odpadami komunalnymi oraz potrzeby w zakresie techniczno – technologicznym. Jednym z celów jest:

Dostosowywanie polskiej gospodarki odpadami do standardów UE, co w szczególności polega na ograniczeniu ilości odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania (zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/31/WE).

 

4. POSTANOWIENIA WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

W  WPGO podobnie jak w KPGO założono regionalizację rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi tj. budowę ponadlokalnych zakładów dla obsługi kilku lub kilkunastu gmin.

Obiekty regionalne muszą spełniać określone warunki:

  • posiadać odpowiednie instalacje służące do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów,
  • w zakresie technicznym muszą spełniać kryteria BAT. Stosowane technologie winny być sprawdzone, posiadać odpowiednie i liczne referencje poparte wieloletnim doświadczeniem i uzyskanymi efektami zarówno technicznymi i ekonomicznymi,
  • obiekty o charakterze regionalnym muszą zapewnić kompleksowość rozwiązań, czyli zagwarantować pełny zakres usług dotyczących odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych, gospodarki odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Gmina Tychy została ujęta w WPGO w tzw. Regionie 4 jako posiadająca instalację zastępczą , a docelowo jako posiadająca instalację regionalną.


2013 © MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy. Tel. (32) 3276950, www.master.tychy.pl
X