MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
Nowatorskie rozwiązania

Budowa zakładu oparta została na następujących założeniach:

a) Jak największej redukcji ilości odpadów dostarczonych do zakładu,

b) Odzysku surowców,

c) Produkcji paliwa alternatywnego (RDF),

d) Odzysku energii z odpadów,

e) Przetworzeniu odpadów pozostałych po procesie tak, aby możliwe było ich unieszkodliwienie na składowisku,

f) Możliwie maksymalnego zmechanizowania procesu sortowania odpadów zmieszanych.

W tym celu konieczny był podział odpadów komunalnych na następujące strumienie:

- Odzyskanie jak największej ilości tzw. frakcji handlowej (surowcowej) do min. 50% przerabianej w zakładzie masy odpadów z grup papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, celem skierowania jej do recyklingu oraz do RDF,
- Odzysk gruzu. Skierowanie go do osobnego przetwarzania i wyłączenie ze składowania na składowisku. Obecnie jest niezbędny z/w na konieczność budowy dróg dojazdowych do kwater. Po zmianie struktury składowanych odpadów zaistnieje możliwość wyłącznie gruzu ze składowania,
- Wydzielenie frakcji biologicznej i poddanie jej procesowi fermentacji beztlenowej. Uzyskany zostanie dzięki temu biogaz, a z niego odnawialna energia elektryczna i energia cieplna.
- Wydzielenie frakcji zielonej i poddanie jej kompostowaniu, celem wykorzystania produktu końcowego do zagospodarowania terenów zielonych,
- Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych i wykorzystanie ich w produkcji RDF,
- Wydzielenie odpadów niebezpiecznych. 

 

Kompleksowy System wentylacji i oczyszczania powietrza:

Stworzenie kompleksowego i spójnego systemu wentylacji i oczyszczania powietrza, składającego się z  szeregu systemów szczegółowych, w tym:

a)  Systemu wentylacji i odciągów miejscowych dla hali sortowni i hali przyjęcia odpadów oraz dla hal przeróbki biologicznej.
b) Systemu napowietrzania/suszenia dla zamkniętych tuneli kompostowania i biosuszenia.
c) Systemu napowietrzania w hali dojrzewania kompostu.
d) Systemu dwustopniowego oczyszczania powietrza: moduł chemiczny (oczyszczania powietrza z odorów w płuczce) i moduł biologiczny – biofiltr
e) Systemu zabezpieczenia bram wjazdowych hal przed wydostawaniem się odorów poprzez zastosowanie kurtyn powietrznych i systemu dezodoryzacji.

Schemat nr 1 - do pobrania (PDF)

 

Kompleksowa gospodarka wodą i ściekami technologicznymi:

a) Brak podczyszczalni ścieków procesowych, całość ścieków procesowych będzie buforowana, zawracana i wykorzystana w procesach technologicznych (fermentacji i kompostowania).
b) Odciek z płuczki do odsiarczania biogazu będzie w całości zużyty w procesie oczyszczania powietrza.
c) Odciek z procesu oczyszczania powietrza w postaci roztworu siarczanu amonu będzie zagospodarowany jako nawóz.
d) Niedobór wody technologicznej w bilansie wodnym zakładu będzie uzupełniany w pierwszej kolejności wodą opadową gromadzoną w zbiorniku zapasu wody, a w drugiej wodą z sieci.
e) W myjce kół samochodów zastosowano zamknięty obieg wody.

Schemat nr 2 - do pobrania (PDF)

 

Wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej:

a) Zastosowanie technologii fermentacji odpadów biodegradowalnych pozwoli na produkcję biogazu, z którego wytwarzana będzie energia elektryczna w ilości  ok.   3 700  MWh/rok  oraz energia cieplna w ilości ok. 15 600  GJ/rok, co skutkować będzie ograniczeniem emisji CO2 oraz innych pyłów i gazów do atmosfery ze źródeł konwencjonalnych.
b) Wytwarzana energia elektryczna będzie wykorzystywana w pierwszej kolejności na potrzeby zakładu, a nadwyżki będą sprzedawane do dostawców energii elektrycznej.
c) Wytwarzana energia cieplna w głównej mierze będzie wykorzystywana w pierwszej kolejności na potrzeby zakładu, w szczególności do procesu fermentacji, natomiast ewentualne nadwyżki będą kierowane do sieci ciepłowniczej.

Schemat nr 3 - do pobrania (PDF)


2013 © MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy. Tel. (32) 3276950, www.master.tychy.pl
X