MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
Korzyści wynikające z budowy

KORZYŚCI Z TYTUŁU BUDOWY ZAKŁADU KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYCHACH

Efekty ekologiczne po wybudowaniu zakładu:

1.Kopleksowość i systemowość rozwiązań – objęcie systemem gospodarki odpadami komunalnymi całego obszaru obsługiwanego przez Beneficjenta, (ok. 200 tys. mieszkańców), poprzez zbieranie, recykling organiczny-kompostowanie, odzysk i kogenerację oraz utylizację frakcji resztkowych całego strumienia odpadów komunalnych (ok. 84 tys. Mg/rok).

2.Długofalowość  - Zakład zabezpieczy zagospodarowanie odpadów komunalnych dla gmin uczestniczących w Projekcie co najmniej do 2027r.

3. Bardzo wysokie standardy środowiskowe, w tym:

a) Redukcja udziału odpadów składowanych w stosunku do przyjętych do ok. 49%.

b) Redukcja o ok. 69% masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

c) Wysoki poziom odzysku surowców wtórnych co najmniej 50% przerabianej w zakładzie masy odpadów z grup: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale,

d) Zastosowanie technologii fermentacji odpadów biodegradowalnych pozwoli na wytwarzanie  energii  odnawialnej  elektrycznej w  ilości  ok.   3 700  MWh/rok  oraz energii cieplnej w ilości ok. 15 600  GJ/rok, co skutkować będzie ograniczeniem emisji CO2 oraz innych pyłów i gazów do atmosfery ze źródeł konwencjonalnych,

e) Produkcja paliwa alternatywnego (RDF),

f) Produkcja kompostu z odpadów zielonych, stabilizatu do rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz biosuszu,

g) Produkcja kruszyw budowlanych,

h) Produkcja kompostu i nawozu.

 

Korzyści po stronie efektów społecznych i gospodarczych:

1. Utworzenie nowych miejsc pracy w zakładzie ok. 99 etatów.

2. Poprawa warunków zdrowotnych i środowiskowych dla ludności regionu; zamknięcie przeróbki odpadów w zakładzie spowoduje zdecydowane zmniejszenie emisji substancji odorowych i zmniejszenie oddziaływania mikrobiologicznego.

3. Nowoczesność, uniwersalność i elastyczność wdrożonych w zakładzie rozwiązań będzie pozwalała na dostosowanie się do aktualnej koniunktury na rynku surowców wtórnych i paliwa RDF, a tym samym zapewni trwałość projektu i przewagę konkurencyjną na rynku.

4. Kompleksowość rozwiązań zastosowanych w zakładzie umożliwi wprowadzenie systemowej i jednolitej polityki zagospodarowania odpadów komunalnych w 8 gminach.

5. Zwiększenie wpływów do budżetu miasta Tychy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.


2013 © MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy. Tel. (32) 3276950, www.master.tychy.pl
X